Quick Help

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. การฝากเงินบาทเข้าบัญชี BX 2 : ฝากเงิน

ไปที่ เงินของฉัน >>> เงินฝาก

- เลือกบัญชีที่ท่านต้องการโอนเข้า และ  ใส่จำนวนเงิน

- แหล่งที่มาของเงินทุน ให้เลือกสมุดบัญชีที่ท่านยืนยันเอาไว้แล้ว
**ต้องโอนเงินจากบัญชีนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีของท่านได้ **
- กดสร้างรายการฝาก


- ให้ท่านสังเกตุจำนวนเงินที่ขึ้นมา (สีแดงๆ) ให้โอนให้ตรงตามจำนวนนี้

- หลังจากท่านโอนเงินเสร็จแล้วให้ท่านเข้ามาที่หน้า เงินของฉัน >>> เงินฝาก
- อัพสลิปการโอนเงินที่ชัดเจน เห็นรายละเอียดครบถ้วน และเลือกประเภทการโอนให้ถูกต้อง

- บางครั้งการใช้มือถืออัพโหลดอาจไม่สำเร็จ ให้ลองใช้คอมพิวเตอร์ในการอัพโหลดแทน

- รอเงินเข้าบัญชี BX ของท่านภายใน 24 ชั่วโมง

 
Was this article helpful? yes / no

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid