Quick Help

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. การขายเหรียญ Cryptocurrency

“ขาย” คือการที่ท่านมีเหรียญ Cryptocurrency และต้องการขายเป็นเงินบาท

หากท่านต้องการทำการ “ขาย” เหรียญ
ให้ไปที่ >>> การค้าขาย

กดเพื่อเลือกชนิดของเหรียญที่ท่านต้องการขาย

- เลือก ออเดอร์ขาย กรอกจำนวนเหรียญที่คุณต้องการขาย
- เลือกประเภทของออเดอร์ ( อธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง)
- ตั้งราคาขาย ( หากเลือกประเภทออร์เดอร์เป็นมาร์เกตออเดอร์จะไม่แสดงตรงนี้)
- จำนวนเงินบาทที่คุณจะได้รับ ( หากเลือกประเภทออเดอร์เป็นมาร์เกตออเดอร์จะไม่แสดงตรงนี้)
- กดสร้างการสั่งซื้อ

เมื่อการขายสำเร็จ ยอดเงินจะอยู่ใน “ยอดเงิน” ของท่าน

อธิบายเรื่องประเภทออเดอร์


ลิมิตออเดอร์ : ท่านสามารถตั้งราคาขายที่ท่านพึงพอใจได้เอง หากมีคนสนใจซื้อในราคานั้น การขายก็จะเสร็จสมบูรณ์
**ในบางครั้งเมื่อท่านตั้งขายแล้วอาจต้องรอจนกว่ามีคนที่สนใจมาซื้อมาร์เกตออเดอร์ : ท่านจะขายในราคาตลาด ที่คนต้องการซื้อทันที โดยสามารถดูราคาซื้อในขณะนั้นได้ที่ตารางด้านล่างหัวข้อ “ออร์เดอร์ซื้อ”

 

โดยการขายแบบมาร์เกตออเดอร์ ระบบจะทำการไล่ขายตามราคาในตารางโดยอัตโนมัติตามปริมาณที่ท่านต้องการ
**  ให้ระวังเมื่อซื้อหรือขายจำนวนมาก เนื่องจากอาจไม่ได้เรทที่คาดการณ์ไว้

 

*ท่านต้องขายเหรียญ Crypto currency เป็นเงินบาทก่อนจึงจะสามารถถอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 26

Category: Tutorials

Date added: 2018-01-05 12:02:22

Views : 269

Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid