Quick Help

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. สิ่งที่ห้ามทำในการใช้บริการ BX.in.th

ใช้แอคเคาท์ของผู้อื่นที่ไม่ใช่ตนเองในการเทรด

ให้ผู้อื่นใช้แอคเคาท์ของตนเอง

ใชับัญชีร่วมในการเทรด

ใช้บัญชีผู้อื่นในการเทรด โดยเฉพาะบัญชีของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี


ใช้เอกสารที่แสดงถึงเจตนาทุจริตในการแจ้งฝากเงินเข้าบัญชี เช่น

  • ภาพสลิปปลอม
  • สลิปการโอนเงินให้คนอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัท bitcoin)
  • ส่งภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินมา
  • ใช้ภาพสลิปเวียน (นำสลิปที่เคยถูกใช้แล้วมาใช้อีก)


**โปรดทราบว่า หากท่านทำสิ่งเหล่านี้ ไอดีของท่านอาจถูกแบนได้

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

Article ID: 28

Category: Tutorials

Date added: 2018-01-05 15:34:54

Views : 689

Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (7)

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid