Quick Help

The knowledgebase is a categorized collection of answers to frequently asked questions (FAQ) and articles. You can read articles in this category or select a subcategory that you are interested in. Category: Tutorials

Articles in this Category

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก bx.in.th
1.เมื่อเข้าเวปไซท์ bx.in.th เมนูการสมัครจะอยู่ทางด้านบน-ขวามือ
Article not rated yet
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะพาท่านมายังหน้ายืนยันตัวตน (https://bx.in.t...
Article rated 4.3/5.0
การติดตั้งรหัสผ่าน 2 Factor
รหัสผ่านแบบ 2 factor นั้นจะเป็นรหัสผ่านที่ 2 ที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกๆ 30 วินา...
Article not rated yet
ทำ 2Factor หาย, ขอยกเลิก 2Factor
หากท่านเข้าไอดีไม่ได้เนื่องจากทำโปรแกรม 2fa หายท่านสามารถแนบเอกสารเพื่...
Article rated 5.0/5.0
การฝากเงินบาทเข้าบัญชี BX 1 : ยืนยันสมุดบัญชีธนาคาร
ก่อนที่ท่านจะฝากเงินบาทได้นั้น ท่านจะต้องทำการยืนยันสมุดบัญชีธนาคาร...
Article not rated yet
การฝากเงินบาทเข้าบัญชี BX 2 : ฝากเงิน
ไปที่ เงินของฉัน >>> เงินฝาก
Article rated 5.0/5.0
โอนเงินไม่ตรงกับที่ระบบแจ้ง ทำยังไงดี
ถ้าโอนเงินไม่ตรงกับที่ระบบแจ้ง ไม่เกิน 10%
Article not rated yet
การซื้อเหรียญ Cryptocurrency
“ซื้อ” คือการที่ท่านมีเงินบาท และต้องการซื้อเหรียญ cryptocurrency“ขาย” คื...
Article not rated yet
การขายเหรียญ Cryptocurrency
“ขาย” คือการที่ท่านมีเหรียญ Cryptocurrency และต้องการขายเป็นเงินบาทหากท่านต...
Article rated 5.0/5.0
การถอนเงินบาทออกจากบัญชี BX
ไปยังเมนู เงินของฉัน >>> ถอน
Article rated 5.0/5.0
สิ่งที่ห้ามทำในการใช้บริการ BX.in.th
ใช้แอคเคาท์ของผู้อื่นที่ไม่ใช่ตนเองในการเทรด ให้ผู้อื่นใช้แอคเคาท์ข...
Article rated 5.0/5.0

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid