Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะพาท่านมายังหน้ายืนยันตัวตน (https://bx.in.th/account/verification/)

หากจะใช้บริการของเรา คุณลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนโดยการส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1. ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุล ให้ตรงกับบัตรประชาชน


2. ที่อยู่ต้องครบถ้วน บ้านเลขที่, ถนน, อำเภอหรือเขต, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ (ต้องเป็นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)

 


3. อัพโหลด ภาพบัตรประชาชน โดยสแกนสี หรือถ่ายภาพ (ห้ามถ่ายเอกสารหรือสแกนขาวดำ) ปล.ทำลายน้ำได้แต่ข้อมูลวันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุ, เลขที่บัตร, ชื่อ-นามสกุล, และวันที่ออกบัตร ต้องสามารถอ่านและเห็นได้ชัดเจน


4. อัพโหลดภาพภาพของคุณ ขณะถือบัตรประชาชน และ กระดาษที่เขียนว่า BX.in.th และ เซ็นกำกับด้วย