Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 การฝากเงินบาทเข้าบัญชี BX 1 : ยืนยันสมุดบัญชีธนาคาร

ก่อนที่ท่านจะฝากเงินบาทได้นั้น ท่านจะต้องทำการยืนยันสมุดบัญชีธนาคารก่อน
โดยไปที่ เงินของฉัน >>> เงินฝาก

กด Manage account (ปุ่มสีเขียว) แล้วท่านจะเข้าสู่หน้า "เพิ่มบัญชีธนาคาร"

ในหน้านี้ ให้กรอกรายละเอียดทุกอย่างให้ครบถ้วน

ปล. บัญชีธนาคารนี้ ท่านต้องเป็นเจ้าของเดี่ยว และชื่อต้องตรงกับในแอคเคาท์ และห้ามใช้บัญชีร่วม

กรุณารอภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของท่าน

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

 

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co. Ltd.

+662-552-2977

08:00 - 22:00

43/1031 Ramintra Road, Bangkhen, Bangkok, 10220

2014-2018 Bitcoin Co. Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid