Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 การฝากเงินบาทเข้าบัญชี BX 2 : ฝากเงิน

ไปที่ เงินของฉัน >>> เงินฝาก

- เลือกบัญชีที่ท่านต้องการโอนเข้า และ  ใส่จำนวนเงิน

- แหล่งที่มาของเงินทุน ให้เลือกสมุดบัญชีที่ท่านยืนยันเอาไว้แล้ว
**ต้องโอนเงินจากบัญชีนี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีของท่านได้ **
- กดสร้างรายการฝาก


- ให้ท่านสังเกตุจำนวนเงินที่ขึ้นมา (สีแดงๆ) ให้โอนให้ตรงตามจำนวนนี้

- หลังจากท่านโอนเงินเสร็จแล้วให้ท่านเข้ามาที่หน้า เงินของฉัน >>> เงินฝาก
- อัพสลิปการโอนเงินที่ชัดเจน เห็นรายละเอียดครบถ้วน และเลือกประเภทการโอนให้ถูกต้อง

- บางครั้งการใช้มือถืออัพโหลดอาจไม่สำเร็จ ให้ลองใช้คอมพิวเตอร์ในการอัพโหลดแทน

- รอเงินเข้าบัญชี BX ของท่านภายใน 24 ชั่วโมง

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

 

Article details

Article ID: 23

Category: ธุรกรรม

Date added: 2018-01-04 16:24:17

Views : 1282

Rating (Votes): Article rated 4.0/5.0 (4)

 

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co., Ltd.

+662-509-8983

08:00 - 22:00

509,511 Ramintra Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

2014-2018 Bitcoin Co., Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies