Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 การถอนเงินบาทออกจากบัญชี BX

ไปยังเมนู เงินของฉัน >>> ถอน


ท่านจะเข้าสู่หน้าทำรายการถอน

- ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการถอน เลือกบัญชีของท่าน
- ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ท่านถอน
- เงินจะโอนเข้าบัญชีของท่าน ตามจำนวนที่แจ้งไว้ที่ “จำนวนเงินที่คุณได้รับ”
- กดปุ่มถอน


หลังจากกดถอนแล้วให้ท่านเข้าไปเช็คที่อีเมลล์ของท่าน จะมีเมลล์จาก BX เข้ามาเพื่อให้ท่านยืนยันการถอน ตรวจสอบความถูกแล้วแล้วกดลิงค์นั้น


เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมง
**ถอนได้วันละไม่เกิน 3 ครั้ง รวมไม่เกิน 9 ล้านบาท ต่อวัน

 

 
Was this article helpful? yes / no

 

Article details

Article ID: 27

Category: ธุรกรรม

Date added: 2018-01-05 14:47:18

Views : 2329

Rating (Votes): Article rated 4.3/5.0 (28)

 

 

Support Provided for

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid