Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 สิ่งที่ห้ามทำในการใช้บริการ BX.in.th

ใช้แอคเคาท์ของผู้อื่นที่ไม่ใช่ตนเองในการเทรด

ให้ผู้อื่นใช้แอคเคาท์ของตนเอง

ใชับัญชีร่วมในการเทรด

ใช้บัญชีผู้อื่นในการเทรด โดยเฉพาะบัญชีของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ห้ามให้ผู้อื่นโอนเงินแทน แล้วใช้สลิปที่เป็นชื่อผู้อื่นเพื่อยืนยันการโอน

ถ้ามีแอคเคาท์แบบ personal Account ให้ลูกค้าใช้บัญชีส่วนตัวชื่อตนเองเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีบริษัท

ถ้าต้องการใช้บัญชีบริษัท ต้องลงทะเบียนเป็น business account เท่านั้น


ใช้เอกสารที่แสดงถึงเจตนาทุจริตในการแจ้งฝากเงินเข้าบัญชี เช่น

  • ภาพสลิปปลอม
  • สลิปการโอนเงินให้คนอื่น(ที่ไม่ใช่ บริษัท bitcoin)
  • ส่งภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินมา
  • ใช้ภาพสลิปเวียน (นำสลิปที่เคยถูกใช้แล้วมาใช้อีก)


**โปรดทราบว่า หากท่านทำสิ่งเหล่านี้ ไอดีของท่านอาจถูกแบนได้

 

 

 
Was this article helpful? yes / no

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co., Ltd.

+662-509-8983

08:00 - 22:00

509,511 Ramintra Road, Ramintra, Khannayao, Bangkok 10230

2014-2019 Bitcoin Co., Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies