Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 การยืนยันตัวตนของนิติบุคคล

ในหน้าการยืนยันตัวตน ให้กดเลือก company account

 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ อัพโหลดเอกสารดังนี้

1.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน ( ต้องเป็นเอกสารสีเท่านั้น)

2.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

3.ภาพถ่ายเซลฟี่กับบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการตามข้อ 2 พร้อมกระดาษเขียนว่า bx.in.th และลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท

 

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

 

Article details

Article ID: 53

Category: ลงทะเบียน

Date added: 2018-05-15 16:09:51

Views : 467

Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (6)

 

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co. Ltd.

+662-552-2977

08:00 - 22:00

43/1031 Ramintra Road, Bangkhen, Bangkok, 10220

2014-2018 Bitcoin Co. Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies