Welcome to Support Desk

Thailand's First & Largest Crypto-Currency Trading Company

 ลืมภาพสัตว์ประจำตัว ทำอย่างไรดี?

กรุณาแนบเอกสารดังนี้ เพื่อขอปลดล๊อคภาพสัตว์ประจำตัว1. รูปถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกระดาษ และเขียนด้วยลายมือว่า "ต้องการปลดล๊อคภาพสัตว์ประจำตัวและการถอน" โปรดระบุ วันที่ / เดือน / ปี  และลายเซ็น


2. รูปถ่ายตัวเอง กับบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมถือกระดาษที่เขียนด้วยลายมือว่า "ต้องการปลดล๊อคภาพสัตว์ประจำตัวและการถอน" โปรดระบุ วันที่ / เดือน / ปี  และลายเซ็นเมื่อเข้าระบบใหม่อีกครั้ง รบกวนเลือกรูปภาพสัตว์ที่ชอบและจำชื่อสัตว์ที่คุณลูกค้าชอบ เพราะในการดำเนินการทำธุรกรรมบนเว็บเราต่อไป จะมีการให้เลือกสัตว์ของท่าน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยของคุณลูกค้าแต่ละท่านมากยิ่งขึ้น

 

 
Was this article helpful? yes / no

Article details

 

Article details

Article ID: 55

Category: ฟังก์ชั่น

Date added: 2018-05-15 16:32:50

Views : 1541

Rating (Votes): Article rated 4.6/5.0 (90)

 

 

Support information

Provided for :


Contact us :


Bitcoin Co. Ltd.

+662-552-2977

08:00 - 22:00

43/1031 Ramintra Road, Bangkhen, Bangkok, 10220

2014-2018 Bitcoin Co. Ltd.

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies